Všeobecné obchodní podmínky
pro prodej vstupenek na degustace a dárkových poukazů na degustace pořádané společností Vinohradská vinárna s.r.o.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost Vinohradská vinárna s.r.o. se sídlem Sázavská 748/24, IČ 291 48 723 (dále jen „Společnost“) poskytuje v místě svého sídla služby, blíže uvedené na jejích internetových stránkách www.vinohruskapraha.cz (zejména degustace). Tyto služby umožňuje čerpat i osobám, které jsou držiteli dárkových poukazů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek na degustaci a dárkových poukazů na degustaci Společnosti upravují prodej vstupenek na degustaci, objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů Společnosti jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách www.vinohruskapraha.cz, kde je možné provést objednávku dárkového poukazu.

OBJEDNÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ VSTUPENEK/DÁRKOVÝCH POUKAZŮ NA DEGUSTACI

Společnost vystaví vstupenku/dárkový poukaz, pokud objednatel vstupenky/dárkového poukazu pravdivě a úplně vyplní objednávku vstupenky/dárkového poukazu a ve lhůtě určené Společností provede platbu za vstupenku/dárkový poukaz.

Společnost je oprávněna odmítnout objednávku vstupenky na degustaci nebo dárkového poukazu, která:
a) nesplňuje požadavky nutné k objednání požadovaných služeb,nebo
b) obsahuje neúplné, nesprávné nebo rozporuplné údaje o objednateli dárkového poukazu nebo osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu

Společnost je dále oprávněna odmítnout objednávku vstupenky nebo dárkového poukazu zaslanou takovým objednatelem, který buď opakovaně zasílá objednávky s neúplnými, nesprávnými nebo rozporuplnými údaji o své osobě či o osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu, nebo zasílá objednávky, na jejichž základě dárkový poukaz úmyslně neobjedná.

Pokud je objednatelem vstupenky nebo dárkového poukazu právnická osoba, je povinna pověřit kontaktní osobu, která bude se Společností jednat ve všech věcech souvisejících s objednáním, úhradou a čerpáním vstupenek nebo dárkových poukazů, a která bude jednat i s osobami, které budou čerpat služby z dárkových poukazů; zejména je seznámí se službami poskytovanými Společností a s podmínkami a informacemi souvisejícími s čerpáním služeb uvedených v dárkových poukazech.

Pro objednatele vstupenky nebo dárkového poukazu jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v:
a) těchto Všeobecných obchodních podmínkách Společnosti
b) potvrzení o přijetí objednávky vstupenky nebo dárkového poukazu, které od Společnosti obdrží emailem společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz.

Objednatel vstupenky nebo dárkového poukazu je povinen potvrzení o přijetí objednávky vstupenky nebo dárkového poukazu bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat a případné nesrovnalosti v něm uvedené oznámit Společnosti (vinohrady@vinohruska.cz). Pokud tak objednatel/držitel vstupenky nebo dárkového poukazu neučiní, nebudou takové nesrovnalosti při příchodu osoby, která bude čerpat služby uvedené na vstupence nebo dárkovém poukazu, zohledněny.

Vstupenku lze zaslat elektronicky. Dárkový poukaz nelze zaslat elektronicky. Je nutné si ho vyzvednout osobně na prodejnách Víno Hruška v Praze provozovaných Společností.

PLATBA ZA VSTUPENKY NEBO DÁRKOVÉ POUKAZY

Platbu za vstupenky nebo dárkový poukaz je objednatel vstupenky nebo dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před zahájením čerpání služeb uvedených na vstupence nebo dárkovém poukazu, a to buď převodem na číslo účtu Společnosti dle údajů k platbě nebo v hotovosti v prodejnách Víno Hruška Praha, které provozuje Společnost. Nebude-li platba za vstupenku nebo dárkový poukaz provedena, je Společnost oprávněna odepřít poskytnutí služeb uvedených na vstupence nebo dárkovém poukazu.

ČERPÁNÍ SLUŽEB UVEDENÝCH VE VSTUPENKÁCH A VDÁRKOVÝCH POUKAZECH A PLATNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. V případě, že je vstupenka nebo dárkový poukaz vystaven na konkrétní termín degustace, je nutné související služby čerpat jednorázově v den uvedený na poukaze.
 2. Pokud je dárkový poukaz vystaven jako volný, je nutné služby na něm uvedené čerpat jednorázově, nejpozději v den konce platnosti poukazu. Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu.
 3. Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen číslem poukazu, datem platnosti, předmětem čerpání a podpisem pověřené osoby Společnosti.
 4. Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín degustace nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady.
 5. Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit degustace, bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti a to v nejbližším volném termínu další degustace (zde je nutná včasná telefonická či emailová domluva se Společnosti vinohrady@vinohruska.cz).
 6. Vstupenku nebo dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby předložit na pobočce, kde degustace probíhá.

ZMĚNY A VRÁCENÍ VSTUPNÉHO NA DEGUSTACI/DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. Převyšuje-li cena degustace hodnotu dárkového poukazu, lze rozdíl doplatit v hotovosti.
 2. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.
 3. Služby uvedené v dárkovém poukazu jsou pevně dány a nelze je měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb.
 4. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu nelze vystavit duplikát.
 5. Zaplacené vstupné na degustaci se nevrací. Pouze v případě zrušení akce ze strany Společnosti dojde k vrácení vstupného v plné výši, pokud se strany nedohodnout jinak.
 6. Vstupenka nebo dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu.

KONTAKT
Vinohradská vinárna s.r.o.
Sázavská 748/24, 120 00 Praha 2 www.vinohruskapraha.cz, e-mail: vinohrady@vinohruska.cz

Platnost od 1.1.2019, Vinohradská vinárna s.r.o.